CONTACT US


Yixing Fur China

Head Office

  • No.70 Trade St.Sangpo Fur City
  • Mengzhou
  • Henan P.R.China

Sales Department

  • 4/15D Fortune Plaza 32 Jingsan Road
  • Zhengzhou
  • Henan P.R.China